* Adam Matthew Publications. Imaginative publishers of research collections.
jbanks
News  |  Orders  |  About Us
*
*   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 

SOVIET WAR POSTERS c.1940-1945

The TASS Poster Series from the Hallward Library, University of Nottingham

Artists and Authors whose work appears in the Nottingham Collection

Ii Artists of TASS Windows; references to original TASS numbers.

Aovazyan, V A; 726

Antonov, F V; 934

Cheremnykh, M M; 952, 971, 973, 985, 1112, 1138

Danilchev, A T; 940

Denisovsky, N F; 909, 980, 1000, 1040, 1243-4, 1257

Effimov, B E; 1145

Kostin, S N; 903 951, 1007, 1073, 1083, 1131, 1192, 1198, 1235

Kukriniksy Kuprianov, N A, Krylov, P N, Sokolov, N A); 906, 930, 931, 956, 982, 993, 1006

Ladyagin, V I; 936, 1025, 1046, 1254, 1300

Lebedev, V V; 912, 942, 1005, 1017, 1132

Lyushin, V I; 1039

Mall’tsev, M V; 1108, 1199, 1265

Milashevsky, V A; 841, 1058, 1203, 1260

MOA (Abramov M A); 838, 846, 1110

Plotnov, A I; 1029, 1202, 1299

Przhetslavsky, A A; 1021, 1096, 1115, 1146, 1163, 1197, 1209

Sarkisiyan, P A; 869, 950, 1042, 1114, 1126, 1127, 1178, 1191, 1211, 1259, 1280, 1283

Shirokorad, B Nl 901

Shukhmin, P M; 1032, 1076, 1111, 1242, 1248

Sokolov-Skalia, P P; 817; 857, 904, 939, 946, 991, 996-7, 1000, 1001, 1128, 1139, 1147, 1166, 1214, 1236, 1245

Sokolov, V P; 1029, 1284

Soloviev, M M; 641, 965, 1063, 1070, 1092, 1120, 1127, 1149, 1173, 1200, 1205, 1224, 1253, 1256

Sudakov, P F; 889, 992, 1036

Volkov, A N; 1164, 1212

I ii Authors of TASS Windows where known; references to original TASS numbers.

Bednay, Demyan; 909, 939, 985, 996-7, 1017, 1032, 1114, 1131, 1198, 1248

Berendgof, N S; 1196, 1197, 1205

Brik, Osip M; 946, 1036, 1073, 1147, 1178

Cheremnykh, N A; 952, 1112

Federov, F; 1200

Kolychev, O Ya; 1300

Lebedev-Kumach, V I; 1000, 1042, 1070, 1083, 1108, 1111, 1128, 1139, 1191, 1211, 1236, 1243-4, 1253, 1254, 1283

Levidova, I M; 1063, 1256, 1284

Marshak, S Ya; 641, 817, 903, 1001, 1007, 1132

Mashistov, A ; 838, 912, 936, 965, 1021, 1025, 1029, 1058, 1146, 1163, 1166, 1173, 1212, 1259, 1280, 1289

Petrova, I V; 951, 1192

Serapionov, R A; 1209

Spassky, S S; 901

Zharov, Ap A; 726, 841, 889, 940, 1039, 1115, 1120, 1126, 1202, 1203, 1224, 128

Texts from other sources

Alexander Nevsky, Grand-Prince; 904

Hitler, Adolf; 846

Krasnaya Zvezda (Red Star); 1040, 1079

Mayakovsky, V V; 1000

Party slogans; 973, 991, 992, 1092, 1096

Pravda; 929, 1005

Schcherbakov, A S; 906

Stalin J V (or his office); 727, 850, 869, 930, 931, 980, 982, 1199

II Artists of works in the Printed Series; references from Nottingham Collection Catalogue, series MS 281/2.

Aladzhalovi, S; 36, 37

Alyakinsky, P; 16

Antonov, F; 14

Bapova O; 13

Burova, O; 19

Deni, V N; 1 2, 3, 27

Dolgorukov, N; 21

Gutsevich, V; 4

Ivanov, V S; 7, 10, 13, 17, 19, 23, 34

Kaimashin, V; 25, 30, 31

Kokorekin, A; 24, 32

Koretsky, V; 4, 11, 33

Ladyagin, V; 8

Maloletkov, E; 26

Mukhin, B; 15, 20

Soloviev, S; 9

Toidzye, I; 12, 29, 35

Vatolna, N; 5, 22, 28

Volkin, A; 18

Zhukov, N; 6, 25, 30

 

<back

 
 
 

* * *
   
* * *

* *© 2018 Adam Matthew Digital Ltd. All Rights Reserved.